• Rezerwacja
przewiń stronę

Aktualności


Aktualności


konkurs


Regulamin konkursu o tytuł Mistrza Piernika - na najpiękniejszy świąteczny piernik :)


Postanowienia ogólne:


1. Konkurs na piernik o tytuł Mistrza Piernika, w dalszej części niniejszego regulaminu nazywany jest Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest obiekt hotelowy i restauracja Tarasy Wang zwane dalej Organizatorem.

3. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego regulaminu nazywani będą Wypiekającymi.


Zasady:

1. Konkurs trwa od 15.11.2017 do 15.12.2017 r. a zatem nieprzekraczalny termin dostarczenia pierników do Organizatora upływa 15.12.2017 r. Aby przystąpić do konkursu, należy zapoznać się z poniższym regulaminem.

2. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów. Może w nim wziąć udział dowolna ilość osób w wieku 1-110 lat.

3. Prace mogą być tworzone indywidualnie lub w parach.

4. Pierniki mogą być dowolnej wielkości i kształtu, ale wskazane są formy, które będzie można powiesić (ze sznureczkiem) lub postawić (formy przestrzenne).

5. Każdy piernik, starannie zapakowany, Wypiekający wysyła na adres: Tarasy Wang, ul. Na Śnieżkę 3, 58-540 Karpacz (z dopiskiem: KONKURS PIERNIKOWY) lub dostarcza osobiście.

6. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem. Oba te druki są załącznikami niniejszego Regulaminu.

7. Po wykonaniu piernika Wypiekający jest zobowiązany do umieszczenia jego zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym Organizatora na Facebooku.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami w celu stworzenia ich wystawy w restauracji oraz do zamieszczania zdjęć pierników na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

9. Jury Konkursu przyjmuje następującą definicję piernika: Piernik – twarde brązowe ciasto z mąki, tłuszczu, miodu i jajek, z dodatkiem przypraw korzennych.

10. Prace niespełniające wymogów formalnych nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.


Rozstrzygnięcie Konkursu:


1. Pierniki zgłoszone na Konkurs oceni jury powołane przez Organizatora.

2. Jury oceniać będzie pierniki w sposób następujący: oryginalność (0-10 punktów), zapach (0 – 10 punktów), staranność wykonania (0 – 10 punktów),

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 17.12.2017 r. w restauracji Tarasy Wang.

4. Fundatorem Nagród jest Organizator. Główna nagroda to Voucher na trzydniowy (2 noclegi) pobyt w Tarasach Wang (w terminie uzgodnionym z organizatorem). Pozostałe nagrody to m.in. Voucher na pobyt w strefie SPA, uroczysta kolacja w restauracji Tarasy Wang, kawa ze słodką niespodzianką w restauracji Tarasy Wang i inne.

5. Laureaci Konkursu nieobecni podczas jego rozstrzygnięcia zostaną poinformowani

o wynikach za pośrednictwem poczty e-mail.


Postanowienia końcowe:


1. Organizator nie zwraca pierników zgłoszonych na Konkursie.

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Wypiekających zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. NR 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).

3. Spory bądź sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga jury oraz Organizator.

4. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

5. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

7. Informacji dotyczących Konkursu udziela przedstawiciel Organizatora, pani Marta Kilakiewicz: tel. 693151212, email: marketing@tarasywang.plZałączniki do regulaminu konkursu na piernik o tytuł Mistrza Piernika:FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYImię ….....................................................................................................................................


Nazwisko …............................................................................................................................


Wiek …...................................................................................................................................


Zawód ...................................................................................................................................


Adres zamieszkania …...........................................................................................................


…............................................................................................................................................

................................................................................................................................................


Telefon …................................................................................................................................


E – mail …................................................. Nick FB................................................................


Data …............................................. Czytelny podpis............................................................
OŚWIADCZENIE


Ja, niżej podpisana/y zgłaszając swój udział w konkursie na piernik o tytuł Piernikowego Mistrza, oświadczam, że:

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.

2. Zgłaszany przeze mnie na Konkurs piernik/pierniki przygotowałam/łem i wypiekłam/em osobiście.


Data ..............................................


Czytelny podpis …......................................................................................................
Tarasy Wang

Adres:
Na Śnieżkę 3
58-540 Karpacz
woj. dolnośląskie

Telefon Recepcja:
+48 75 76 19 451

+48 607 77 99 90
Jesteśmy dostępni przez całą dobę

E-mail: rezerwacje@tarasywang.plimg14

Zgoda

Karpacz

img14

Trzy Jeziora

Wieleń Zaobrzański

img14

Dąb

Sława


hotelsystems.pl hotelsystems.pl